Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Natual Sweet”
Natural Sweet vof, gevestigd op de Sint Pietershof 62, 6411 KG, Heerlen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 66722632. Ons BTW nr. is NL.85.66.73.080.B01.
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan info@naturalsweet.nl

‘U’
Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met Natural Sweet.

2. OVEREENKOMST
2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat u uw bestelling via ons bestelsysteem kenbaar heeft gemaakt.
2.2 U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via email binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 Natural Sweet is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk, zet of
programmeer fouten in haar catalogi, mailing of op de Website.

3. AANBIEDINGEN
3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van uw order.
3.2 Natural Sweet is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Natural Sweet dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

4. WIJZE VAN BETALING
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan via IDeal worden betaald.

5. INCASSOKOSTEN
5.1 Bent u in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. Indien u in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij u een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.

6. LEVERING
6.1 Producten die op voorraad zijn versturen wij binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling
6.2 Voor producten die niet op voorraad zijn is de door Natural Sweet opgegeven levertijd maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft u het recht uw bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens Natural Sweet, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Natural Sweet.
6.3 Natural Sweet behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.4 Indien u de levering weigert zonder toestemming van Natural Sweet, moet u Natural Sweet vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot u de levering aanvaardt.

7. TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Natural Sweet is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Natural Sweet.
8.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Natural Sweet jegens een consumentkoper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
8.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van Natural Sweet anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

9. GESCHILLEN
9.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via: info@naturalsweet.nl
Uiterlijk binnen 10 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
9.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u tegen betaling van 25 euro klachtgeld uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: http://www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk)in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
9.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10. RETOURNEREN
10.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Natural Sweet te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of de verpakking onaangebroken. U dient er ook voor zorg te dragen dat het product op de voorgeschreven manier wordt bewaard alvorens u het retourneert.
10.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens
(Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
10.3 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit via email aan Natural Sweet te melden. U dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar Natural Sweet.
U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
10.4 Natural Sweet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of geopend.
10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Natural Sweet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Natural Sweet u hiervan schriftelijk (via brief of email) in kennis stellen.

11. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN
U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van u, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door u worden gemeld aan Natural Sweet.

12. SAMPLES
Voor gratis samples geldt maximaal 1 per adres. Bovendien wordt er geen gratis sample verstuurd indien het contact formulier niet juist of incompleet wordt ingevuld. Ook dient het opgegeven E-mailadres een juist en bestaand E-mailadres te zijn.